برچسب: پخش زالو

زالو و مواد موثره آن 0

زالو و مواد موثره آن

زالو و مواد موثره آن زالو و مواد موثره آن مواد دارویی و انزیم های مفید در زالو تا کنون  مواد فعال زیستی زیادی در بزاق زالو و پودر زالو کشف و تایید شده...