برچسب: زالو برنجی

0

پرورش زالو و تکثیر و تولید زالو

پرورش و تکثیر و تولید زالو اصطلاحاتی که در مورد این شغل به کار میرود زالو لارو به زالوهای نوازد گفته میشود که از یک سانت تا دوسانت میباشند باید توجه شود که در...