• خرید زالو

 • بایگانی‌های زالوی طبی | خرید زالو|پرورش زالو

  برچسب: زالوی طبی

  قبل از زالو درمانی 0

  قبل از زالو اندازی

  قبل از زالو اندازی  قبل از زالو انداختن در صورت نیاز داروهاي منضج و مسهل براي بیمار تجویز مي شود تا آن را مصرف نموده و مواد زاید بدن پاکسازي شود.  از منضجهاي ساده مانند...

  طرح توجیهی پرورش زالو 6

  زالو فرصت استثنایی برای سرمایه

  طرح توجیهی پرورش زالو سرمایه گذاری پرورش زالو میتواند با توجه به عمر چند ساله آن در ایران با کسب اطلاعات و تجربیات موفق باشد اما به شرط تولید در ابتدا به صورت مقدار...