• خرید زالو

  • بایگانی‌های دستگاه پرورش و تکثیر زالو | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: دستگاه پرورش و تکثیر زالو

    1

    Machine breeding Leech hirudo

    Machine breeding Leech hirudo برای تولید و تکثی ربه روش مکانیزه شما باید سیسیتم ابرسانی و سیستم دما و سیستم حرکتی زالو را مکانیزه کنید با توجه به ثبت اختراع این موضوع شما میتوانید...