• خرید زالو

  • بایگانی‌های خانواده زالو | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: خانواده زالو

    2

    گونه های زالو

    گونه های زالو زالوها مانند سایر جانداران دارای خانواده های مشخص و زیر گونه های مختلف میباشند به طور کل فهرست گونه های زالو به شرح زیر میباشد فهرست گونه منظور Rhynchobdellida خانواده Glossiphoniidae...