برچسب: بو علی سینا

0

تجربیات زالو درمانی

تجربیات زالو درمانی تجربیات زالو درمانی فصلی در کتاب قانون در زمینه زالو درمانی و نوع سمی آن است. توضیح: زالوهائیکه یک خط سرخ در طول بدن دارند، سمی هستند. موارد زیر با نظارت...